Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

MISJA, CELE, ZADANIA

 ► MISJA

Przywracanie osobom z zaburzeniami psychicznymi radzenia sobie w sytuacjach życiowych na najwyższym z możliwych poziomie, stwarzanie możliwości do rozwoju ruchu samopomocowego oraz rozwój sieci oparcia społecznego we współpracy z najbliższym i dalszym otoczeniem społecznym.


► CELE, ZADANIA ŚDS

    Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny poprzez:

1. stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenia umiejętności nabytych oraz realizacja zadań życiowych,

2.  podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

3.  zapewnienie miejsca pobytu, jednego gorącego posiłku dziennie, przygotowywanego przez uczestników w ramach terapii zajęciowej, 

4.  wsparcie psychologiczne i terapeutyczne- wsparcie w sytuacjach kryzysowych,

5.  terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,

6.  integracje osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczności lokalnej poprzez aktywizacje zawodową  i społeczną,

7.  stymulowanie osobistego rozwoju poprzez opracowanie we współpracy z uczestnikiem Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego,

8.  zapewnienie warunków do rozwoju samorządności uczestników,

9. umożliwieni udziału w terapii zajęciowej, indywidualnej, grupowej, grupach wsparcia, spotkaniach klubowych, wspieranie grup samopomocowych w zakresie zdrowia psychicznego,

10. zaspokajanie w miarę możliwości tych potrzeb, które wpływają w dużym stopniu na rozwój psychiczny: bezpieczeństwa, działania higieniczne, odżywiania, ruchu,                odpoczynku, kontaktu, godności osobistej, kontaktu emocjonalnego, sensu życia, kulturalne,

11. umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,

12. zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony instytucji poprzez globalna rehabilitacje środowiskową,

13. zróżnicowanie usług w zależności od możliwości psychofizycznych osób oraz ich potrzeb, oczekiwań, zainteresowań,

14. organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych poza Środowiskowym Domem Samopomocy,

15. współpraca z rodzinami osób korzystających z działalności Domu, poradnictwo, informacja, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych, animacja grup samopomocowych i grup wsparcia dla rodzin,

16. animowanie środowiska związane z propagowaniem i ochroną zdrowia psychicznego, 

17. współpraca ze środkami masowego przekazu w celu propagowania ochrony zdrowia psychicznego,

18. współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołem, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, samorządami lokalnymi w celu integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem,

19. kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin właściwych postaw społecznych  a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

 

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek   8.00-18.00
Wtorek   8.00-18.00
Środa   8.00-18.00
Czwartek   8.00-18.00
Piątek   8.00-18.00

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Model LEVER

 

       Wolontariuszu, potwierdź swoje kompetencje i zdobądź certyfikat
 Więcej informacji  na stronie  http://certyfikatlever.pl/

ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM

 

Klub Samopomocy

                                                                                                   
                                                                                              https://www.facebook.com/klubakacjowa/

Realizujemy projekt - Nowa jakość życia...

   Projekt numer: RPLU:11.02.00-06-0157/18

Tytuł projektu: Nowa jakość życiarozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Łęczna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego