Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

            

 

Gmina Łęczna, w imieniu której występuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej na  podstawie Zarządzenia nr 108/2023 Burmistrza Łęcznej z dnia 30 sierpnia 2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi  Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej ogłasza nabór do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze  środków Funduszu Solidarnościowego  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja  2024.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej  informuje, o możliwości skorzystania ze wsparcia w  ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Nabór jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Łęczna spełniających kryteria Programu.

Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego uzyskana przez Gminę Łęczna na realizację Programu wynosi  466 140,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w tym dla:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
 • znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

 

 

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na  1  uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 360 godzin rocznie dla:
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy  czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę.

UWAGA: w godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub  specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Realizator informuje, że będzie dokonywał doraźnych kontroli i monitorowania świadczonych usług asystencji osobistej. Czynności, o których mowa wyżej, dokonywane są bezpośrednio w miejscu realizacji usług asystencji osobistej.

Wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego asystent musi posiadać:

1. dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2. co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

 

Komplet dokumentów należy składać do 31.12. 2023 r.

 • osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej, pokój nr  1.4  lub
 • pocztą lub przesyłką kurierską na adres Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej Podzamcze 2, 21-010 Łęczna lub
 • e-mailem na adres: sdsinfo@go2.pl

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji życiowej osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie zamieszkałej gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej poinformują telefonicznie o  zakwalifikowaniu do Programu.

Realizacja Programu rozpocznie się po podpisaniu umowy pomiędzy Wojewodą Lubelskim a  Gminą  Łęczna.

Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Gmina Łęczna uzyskała  dofinansowanie to  13  osób, w tym:

 • 8 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 2 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z  niepełnosprawnością sprzężoną
 • 3 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod nr tel. 81 531 55 77 lub 78

w godz. 8 – 16.

 

 

Państwowy Fundusz Solidarnościowy

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawneością– edycja 2024

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek   8.00-18.00
Wtorek   8.00-18.00
Środa   8.00-18.00
Czwartek   8.00-18.00
Piątek   8.00-18.00

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Model LEVER

 

       Wolontariuszu, potwierdź swoje kompetencje i zdobądź certyfikat
 Więcej informacji  na stronie  http://certyfikatlever.pl/

ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM

 

Realizujemy Program - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024

            

    

Państwowy Fundusz Solidarnościowy

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

– edycja 2024